بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های GIS و RS و ارزیابی اقتصادی آن در مقایسه با تغییرات هدررفت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد آزاد)

چکیده:

این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات درصد پوشش و کاربری اراضی در فاصله زمانی سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ در حوزه آبخيز سد آزاد استان کردستان انجام شد. برای این منظور در ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat، نقشه درصد پوشش گیاهی تهیه و با اصلاح خطای ژئومتری، رادیومتری و اختلاف فصل تصویر برداری، بهترین ترکیب باندی انتخاب و نقشه کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال تشابه و طبقه بندی نظارت شده تهیه شد. صحت نقشه های تولیدی با آزمون صحت کلی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اراضی آبی از ۱۴/۳۳% به ۱۳/۷۰% ، دیمزارها از ۱۵/۴۳% به ۲۶/۶۳% و مراتع ضعیف از ۲۴/۳۷% به ۴۲/۱۷% افزایش داشته اند و در مقابل مراتع متوسط حوزه از ۲۸/۵۷% به ۱۴/۸۳% و مراتع خوب با پوشش درختچه ای از ۱۷/۳۰% به ۲/۶۴% کاهش یافت.

صحت طبقه بندی در طبقه اراضی آبی، طبقه دیمزار، مراتع ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب ۶۶%، ۷۴%، ۸۲%، ۷۶% و ۸۴% تعیین گردید. سپس با استفاده از مدل EPM میزان هدررفت و تولید رسوب برای حوزه برآورد شد که برای سال ۱۹۸۷ میزان تولید رسوب۸/۷ متر مکعب در هکتار در سال و برای سال ۲۰۰۶ این میزان به ۱۰/۲ متر مکعب در هکتار در سال افزایش یافته است. در نهایت، برآورد اقتصادی این تغییرات، حاکی از متضرر شدن ۱۰ میلیارد ریالی آبخیز نشینان و متعاقب آن هدررفت خاک در حوزه آبخیز مورد مطالعه بوده است. 

واژه های کلیدی: حوزه آبخيز سد آزاد، طبقه بندی نظارت شده، تغییر کاربری اراضی، هدررفت خاک

 

لینک دانلود مقاله: بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های GIS و RS وارزیابی اقتصادی آن در مقایسه با تغییرات هدررفت خاک

برای انتخاب رسانه کلیک کنید/
شناسنامه نشریه

 

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:

مهندس رضا فرشاد

مدیر فنی و آی تی : مهندس شیدا مرادی فرد

صفحه آرا : حامد یعقوبی

چاپ : کامیاب

نشانی مجله : تهران، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی) کوچه سعید، بن بست کورش، پلاک 10 ، واحد 7 – کدپستی : 1475876178

تلفن : 09122450796

ارسال پیامک تبلیغاتی!
All Rights Reserved - Design by shebi